kz en
Павлодар облысы білім беру басқармасының «Жас дарын» мамандандырылған мектеп-лицейі" КММ

Павлодар қаласы, Астана көшесі, 125

Gasdaryn.edu.mail.kz +7 (7182) 61-81-32

Бағдарлама

Бекітемін:            Г.С.Жанғазы

 

АТА-АНАЛАРДЫПЕДАГОГИКАЛЫҚҚОЛДАУБАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

                                                                       ЖОСПАРЫ

 

Тақырыбы

Мазмұны

 

5-9СЫНЫПОҚУШЫЛАРЫНЫҢАТА-АНАЛАРЫНПЕДАГОГИКАЛЫҚҚОЛДАУБАҒДАРЛАМАСЫ

1.

Баланың бас ұстазы – ата-ана

Позитивтітәрбие

 1. Жасөспірімдердіңжасжәнеәлеуметтікерекшеліктері
 2. Ата-ананың бала тәрбиелеудегі міндеті – қателіктерді, кемшіліктерді, ауытқуларды түзету емес,жасөспірімгеоң әсер ету
  1. Позитивтіата-ананыңерекшеліктері:жағымсызкөңіл-күйденжағымдыэмоциялардыңбасым

болуы; жасөспірімнің бойындағы ізгі қасиеттерге назар аудару, күшті және жағымды мінез-құлыққасиеттерін дамыту

 1. Позитивтітәрбиеніңпринциптеріменережелері.Позитивтітәрбиеніңұлттықбастаулары
 2. Ата-ананыңпозитивтітәрбиенәтижесінеқанағаттануыжәнепсихологиялықсаулық

2.

Ақыл айтпа, жол көрсетЖасөспірімніңбейімделуі

 1. Жасөспірімніңфизиологиялық(тұрғыда)бейімделуі,оныңіс-әрекетінжақсартужағдайлары.Ұлттық тамақтанумәдениеті-жасөспірімніңфизиологиялықбейімделуінің мүмкіндігі
  1. Жасөспірімніңәлеуметтік-психологиялықбейімделуі:негізгіқиындықтар
 2. Өзіңдіөзіңсыйламасан,өзгеденсыйдәметпе.Бейімделупроцесінежасөспірімніңөзін-өзібағалауыныңәсері
  1. Жасөспірімніңотбасындағықарым-қатынасдағдыларындамыту
  2. Жасөспірімніңтабыстыәлеуметтенуіндегіотбасыменмектептіңөзараәрекеттесуі

3.

Балағаүйрету:

ақылыңды мейірімгеорапбер

 

Балажүрегінежолтабу

 1. Мүшелжас.Жасөспірімніңжастықдағдарыстары,олардыңкөріністеріненшығужолдары
 2. Ата-аналар менбалалардыңортақмүдделері –олардыңөзаратүсіністігініңнегізі
 3. Жасөспірімменқалайқарым-қатынасжасаукерек,конструктивтікеліссөздер
 4. Біркүндік ұрыстынқырықкүндікқырсығыбар.Жанжалжәнеолардышешужолдары

  5.Ата-анаменбалаарасындағыэмоционалдықбайланыстысақтаудыңшарты-кешіребілу

 

4.

Бұлақкөрсең,көзінаш.

 

Баланың

шығармашылыққабілетіндамыту

 1. Отбасыжағдайындажасөспірімніңшығармашылықойлауындамытуәдістері
 2. Ертегіойлап табуғаүйрету
 3. Қазіргіотбасындабалаларшығармашылығындамытудағыұлттықойындардыңмаңызы
 4. Балаларменжүргізілетіншығармашылықәрекеттіңтиімділігінарттыру
 5. Шығармашылтұлғаныдамытуүшінотбасыменмектептіңөзараәрекеттесуі

5.

Ақпараттан ақ-қараныажыратуөнері.

 

Жасөспірімніңжелідегіәрекеті

 1. Интернетжәнежасөспірімніңжелідегіәрекетініңформалары
 2. Жеткіншектердіңинтернеттіпайдалануы:проблемалар, салдарыжәнемүмкіндіктері
 3. Ата-ананың жасөспірімді кибербуллингтен және интернет кеңістігіндегі қауіпті көздерден қорғауалгоритмі
  1. «Боларелдіңбаласыбірін-бірібатырдер...»Желідегіжасөспірімніңмінез-құлқынатәрбиеніңәсері
 4. Жасөспірімнің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мектеп пен ата-ананың өзараәрекеті

6.

«Әр нәрсенің өлшемібар...»

 

«Қажеттілік» пен «қалау»арасындағы тепе-теңдіктіқалайсақтауғаболады

 1. Жасөспірімніңқажеттіліктеріменқалаулары
 2. Жасөспірімбойындағықиынмінез-құлықтыңбелгілері
 3. Жағымсызэмоцияларменжұмысістеу алгоритмі
 4. Ашу-дұшпан, ақыл-дос. Өзін-өзіреттеужолдары
 5. Жасөспірімдерарасындағықұқықбұзушылықтыңалдыналу

7.

Жасөспірімдерменқарым-қатынасқұпиялары

 

Жасөспіріммінезінің ерекшеліктері

 1. Жасөспірімніңөміріндегіеңмаңыздынәрсе–достық
  1. Қазіргібалалардыңдостығы.Жасөспірімсубмәдениеттері
 2. Жасөспірімдерарасындағықақтығыстар.Қорқыту.Әдепсізөскенадамнан,тәртіппенөскенталжақсы
  1. Ата-аналардыңмінез-құлықстратегиялары

5.«Қабылдау»,«құрметтеу»,«шынайылық» сияқтыұлттыққұндылықтар–адамдарарасындағы

жағымдықарым-қатынастыңнегізі

8

Отбасы құндылығы -сарқылмасқазына

 

Құндылықтар - отбасыбақытыныңнегізі

 1. Отбасылыққұндылықтардықолданудыңөзектілігі
 2. «Көңілкеңболса,үйдіңтарлығыбілінбес»:Қонақжайлылық-отбасықұндылықтарыныңнегізі
 3. «Мейірімді ата - Мейірімді бала». Ұлттық құндылықтарды отбасында қалыптастыру және сақтаужолдары.
 4. Бабалар дәстүрі - ұрпаққа өсиеті - отбасының құндылығы ретінде ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып кележатқандәстүрлерді талқылау жәнеқолдану

5.Жасөспірімдер арасында ұлттық құндылықтарды сақтауда мектеп пен ата-ананың өзара әрекетініңмаңызы

 

 

 

10-11СЫНЫПОҚУШЫЛАРЫНЫҢАТА-АНАЛАРЫНПЕДАГОГИКАЛЫҚҚОЛДАУБАҒДАРЛАМАСЫ

1.

Боламын деген баланыңбетінқақпа,белін бу...

 

Адамгершілік

құндылықтар негізіндетәрбиелеу - тұлғақалыптасуыныңнегізі

 1. Жоғарғысыныпоқушыларыныңжасжәнеәлеуметтікерекшеліктері
 2. Позитивті ата-ана тәрбиесі – жоғары сынып оқушысының өз болашағын өз бетінше құруға қалауыменқабілетін қолдау
 3. Тұлғадамуыныңнегізі–өзбетіншеәрекетету
 4. Ұлттықэтиканегізіндезаманталабынасайөзін-өзітәрбиелеуәдістері

2.

Көркем мінез – бағажетпесбайлық

 

Эмоционалдыинтеллект

–табыстытұлғаныңнегізі

 1. Эмоционалдыинтеллектжәнеоныңадамөмірінеәсері
 2. Эмоционалды интеллекттің құрылымдық компоненттері: өзін-өзі тану, өзін-өзі реттеу, эмпатия,қарым-қатынасжасау,(шешім қабылдау)
 3. Күйзеліскезіндегімінез-құлықалгоритмдеріментиімдітәсілдер
 4. Өсіпкележатқанбалаларменқарым-қатынасмәдениеті
 5. Сезімкөрінісіндегіұлттықерекшеліктер

3.

Сенжанбасаңлапылдап...

 

Балаға мамандықтаңдауға қалайкөмектесугеболады?

 1. Кәсіп-өзін-өзіжүзегеасырудыңнегізі
 2. Темперамент,қабілет,мінездіңерекшеліктерінашу –өзінкөрсетудіңкілті
 3. Ұлы жол үйіңнің табалдырығынан басталады. Балаңызға мамандық пен кәсіп түрлерін таңдаудақалай көмектесугеболады
 4. Жоғарысыныпоқушысыныңболашағынанықтауынакедергіболатынқиындықтар
 5. Бойыңдағыбейімділіктідәлтабу-өмірдегібақытпентабыстыңнегізі

4.

Құмарлыққабойалдыру

–тәуелділікқұрдымы

 

Жоғарысынып

 1. Тәуелділіктүрлері(тамақ,алкоголь,есірткі,химиялықзаттар,вейп,құмаройындаржәнет.б.)
 2. Оқушыбойындағытәуелділіктіңбелгілері
 3. Сынықтанөзгенің бәріжұғады.Тәуелділіктіңалдыналушаралары
 4. Тәуелділіктіңалдыналудаотбасыменмектептіңөзараәрекеттесуі
 

 

 

оқушыларының

дамуындағытәуекелаймақтары

 

5.

Жақсыдан қашпа,жаманғабаспа...

 

Әлеуметтік желілер жәнеғаламтор кеңістігі:жоғарысынып

оқушылырыныңқауіпсіздігі

 1. Жоғарғысынып оқушыларыныңыинтернетқауіпсіздігі
 2. Жоғарғысыныпоқушыларыныңойынғатәуелділігін диагностикалау
 3. Жоғарғысыныпоқушыларыныңәлеуметтікжелілерменинтернеткетәуелдімінез-құлқы
 4. Интернеткетәуелділіктіңалдыналушаралары
 5. Әлеуметтікжелілерменинтернеткеңістігінетәуелділіктіңалдыналубойыншаотбасыменмектептіңөзараәрекеті

6.

Күйзелістеншығаржол

 

Күйзелісті                                    жеңугекөмектесеміз

 1. Көңілжақсыболғаны–өміржақсыболғаны.Сіздіңресурстықжағдайыңыздықалайқолдауғаболады.Стресстенарылу әдістері
 2. Эмоцияныбақылау–стрестен,күйзелістеншығудыңжолы
 3. Агрессия,депрессия,суицидтікмінез-құлықжәнестресстіңбасқадаэкстремалдыкөріністері
 4. Қателесу-тәжірибежинауғамүмкіндік береді
 5. Баланыңкүйзеліскетөзімділігінқамтамасызетудегімектеппенотбасыныңөзараәрекеті

7.

Сүйіспеншілік –сыйластықкілті

 

Махаббат татулықтыңнегізі

 1. Махаббат-отбасындағыэмоционалдытепе-теңдіктіңнегізі.
 2. «Айналайын»ұғымы,отбасындабалағажан-жақтықолдаукөрсету
 3. Эмоцияныбілдірудегішынайылық.Эмоционалдыманипуляция.
 4. Жоғарысыныпоқушысымен«арнайы»тақырыптардақалайсөйлесугеболады

8.

Атадан өсиет, анаданқасиет

 

Ұрпақтан ұрпаққаберілетін отбасылықдәстүрлер менқұндылықтары

 1. Халықдәстүріменотбасыдәстүрініңбайланысы.Ұрпақтарсабақтастығыалдыңғыұрпақтанжастарғабілім,құндылықтар, көзқарастармен дәстүрлердіңберілуі
 2. Ананыңізінқызбасар,атаныңізінұлбасар. Әкеменананыңотбасындағырөлі
 3. Отбасытәрбиесіндеміндеттітүрдеескерілетінмәселе-қазіргібалалардыңдамуерекшеліктері
 4. Қазіргіқұбылмалықоғамдаотбасылықдәстүрлердісақтау
 

 

Бекітемін:               Г.С.Жанғазы

 

 

АТА-АНАЛАРДЫПЕДАГОГИКАЛЫҚҚОЛДАУБАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

                                                                       ЖОСПАРЫНЫҢ КЕСТЕСІ

 

Тақырыбы

Күні

Сынып

Жауапты

1

Баланың бас ұстазы – ата-ана

Позитивтітәрбие

20.10.2023

5-9 сынып

А.У.Омарова

К.М.Темірғалы

2

Ақыл айтпа, жол көрсетЖасөспірімніңбейімделуі

10.11.2023

5-9 сынып

Сынып жетекшілер

3

 

Балағаүйрету:

ақылыңды мейірімге  орапбер

Балажүрегінежолтабу

22.12.2023

5-9 сынып

Ж.С.Асаинова

Ә.М.Тұрғанбай

4

Бұлақкөрсең,көзінаш.

Баланың шығармашылық   қабілетіндамыту

17.01.2024

5-9 сынып

А.У.Омарова

К.М.Темірғалы

5

Ақпараттан ақ-қараны  ажыратуөнері. Жасөспірімніңжелідегі  әрекеті

15.02.2024

5-9 сынып

Сынып жетекшілер

6

«Әр нәрсенің өлшемібар...»

«Қажеттілік» пен «қалау»арасындағы тепе-теңдіктіқалайсақтауғаболады

13.03.2024

5-9 сынып

Ж.С.Асаинова

Ә.М.Тұрғанбай

7

Жасөспірімдермен     қарым қатынасқұпиялары

Жасөспіріммінезінің ерекшеліктері

19.04.2024

5-9 сынып

А.У.Омарова

К.М.Темірғалы

8

Отбасы құндылығы -сарқылмасқазына

Құндылықтар - отбасыбақытыныңнегізі

15.05.2024

5-9 сынып

Сынып жетекшілер

                                                                                  10-11 сыныптар

1

Боламын деген баланың         бетін   қақпа,белін бу...

Адамгершілік

құндылықтар негізіндетәрбиелеу - тұлғақалыптасуыныңнегізі

27.10.2023

10-11 сынып

Ж.С.Асаинова

Ә.М.Тұрғанбай

2

Көркем мінез – баға  жетпесбайлық

Эмоционалдыинтеллект

–табыстытұлғаныңнегізі

17.11.23

10-11 сынып

Сынып жетекшілер

3

Сенжанбасаңлапылдап...

Балаға мамандықтаңдауға қалайкөмектесугеболады?

8.12.23

10-11 сынып

А.У.Омарова

К.М.Темірғалы

4

Құмарлыққабойалдыру–тәуелділікқұрдымы

Жоғарысынып

25.01.24

10-11 сынып

Ж.С.Асаинова

Ә.М.Тұрғанбай

5

Жақсыдан қашпа,жаманғабаспа...

Әлеуметтік желілер жәнеғаламтор кеңістігі:жоғарысынып

оқушылырыныңқауіпсіздігі

21.02.24

10-11 сынып

Сынып жетекшілер

6

Күйзелістеншығаржол

Күйзелісті жеңуге  көмектесеміз

15.03.24

10-11 сынып

А.У.Омарова

К.М.Темірғалы

7

Сүйіспеншілік –сыйластықкілті

Махаббат татулықтыңнегізі

26.04.24

10-11 сынып

Ж.С.Асаинова

Ә.М.Тұрғанбай

8

Атадан өсиет, анаданқасиет

Ұрпақтан ұрпаққаберілетін отбасылықдәстүрлер менқұндылықтары

21.05.24

10-11 сынып

Сынып жетекшілер