kz en
Павлодар облысы білім беру басқармасының «Жас дарын» мамандандырылған мектеп-лицейі" КММ

Павлодар қаласы, Астана көшесі, 125

Gasdaryn.edu.mail.kz +7 (7182) 61-81-32

«Павлодар қаласының «Жас дарын» мамандандырылған мектебі»сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты

«Павлодар қаласының «Жас дарын» мамандандырылған мектебі» ММ
қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты

  

Осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт «Павлодар қаласының «Жас дарын» мамандандырылған мектебі» ММ қызметкерлерінің қызметінде жемқорлық көріністерінің алдын алуға және оның қызметкерлері арасында жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті арттыруға бағытталған Қазақстан Республикасының  сыбайлас жемқорлыққа қарсы саладағы нормативтік-құқықтық актілер негізінде әзірленді.

 

1. Қоғамдық қатынас саласының атауы: білім.

 

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты әзірлеушінің атауы: «Павлодар қаласының «Жас дарын» мамандандырылған мектебі» ММ

 

3. Қоғамдық қатынастардың жеке саласына жұмыс істейтін тұлғалардың іс-қимыл қағидалары:

3.1.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартпен қозғалатын салада жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыру кезінде, бөлім қызметкеріне:

1) лауазымдық өкілеттігін орындауға байланысты азаматтар мен заңды тұлғалар қызметін жеке мақсатында пайдалануға;

2) үшіншітұлғалардың істері бойынша өзі қызметте тұрған мемлекеттік органда, немесе өзіне тікелей бағынысты органда өкілі болуға;

3) Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылмаған, кәсіпкерлік және өзге де табыс табумен байланысты қызметті жүзеге асыруда,  кімге болса да кез-келген жәрдем көрсетуге;

4) жеке және заңды тұлғаларға Қазақстан Республикасы заңнамасымен беруге қарастырылған ақпаратты беруге негізсіз бас тартуға немесе оны кешіктіруге, дұрыс емес немесе толық емес ақпарат беруге;

5) жеке немесе заңды тұлғалардаң осы адамдардың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген ақпаратты беруін талапетуге;

6) жеке немесе заңды тұлғаларға олардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыруға кедергі келтіруге;

7) өкілеттіктерді кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу жеке немесе заңды тұлғаларға осындай қызметті жүзеге асыратын, сондай-ақ оған бақылау жасау және қадағалау;

8) өзінің мемлекеттік немесе оған теңестірілген міндеттерін орындау үшін ұйымдардан, сондай-ақ жеке тұлғалардан, кез келген сыйақы ақша, көрсетілетін қызмет және өзге де нысандар қабылдауға;

9) қызмет міндеттерін немесе оларға теңестірілген функцияларды атқаруына байланысты мемлекеттік қызметшілер мен оларға тәуелді өзге де адамдардың қызметі бойынша жалпы қамқорлығы немесе қызметтегі салақтығы бойынша сыйақылар немесе қызмет қабылдауға; 

10) қызметтік жағдайын қызметіне ықпал ету үшін мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, мемлекеттік қызметшілер мен өзге де адамдардың жеке сипаттағы мәселелерді шешу кезінде пайдалануға тыйым салынады.

3.2. Өз құзыреті шеңберінде басқарушылық және өзге шешімдерді даярлау және қабылдау кезінде басқарма қызметкеріне:

1) жеке және (немесе) заңды тұлғаларға шешімдер әзірлеу мен қабылдау кезінде заңсыз артықшылық көрсетуге;

2) лауазымдық өкілеттігін орындауға қатысы жоқ және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға бағытталған бұйрықтар мен нұсқауларды қабылдауға;

3) өз материалдық мүдделерін қанағаттандыруға байланысты немесе жақын туыстары мен жекжаттарының мәселелерін шешу кезінде өзінің лауазымдық өкілеттіктерін пайдалануға;

4) мемлекеттік қызметке келіп түскен және ауысу кезінде заңда көзделмеген артықшылықтар (тамыр-таныстық) беруге;

5) жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын шешімдер қабылдауда ашықтықты қамтамасыз етпеуге;

6) мүдделер қақтығысына жол бермеуге, ал олар туындаған жағдайда заңнамасына сәйке соларды жою жөніндегі шаралар қабылдауы қажет;

3.3. Тіршілік әрекеті саласының ерекшелігіне байланысты туындайтын өзге қарымқатынастар кезінде қызметкерлер:

1) мемлекет мүдделеріне шығын келтіретін, мемлекеттік органдардың жұмысына бөгет болатын және тиімділігін түсіретін әрекеттерге төтеп беруге;

2) заңмен белгіленген тәртіптік, әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылатын қателіктер мен өзге де құқық бұзушылықтарға жол бермеуге;

3) іскерлік әдеп пен ресми тәртіп ережелерін сақтауға;

4) басқа мемлекеттік қызметкерлер тарапынан қызметтік әдеп нормаларының бұзылуын болдырмау немесе бетін қайтару бойынша шаралар қолдануға;

5) ұжымда, әріптестердің ар намысы мен абыройына нұқсан келтіретін жеке және кәсіптік қасиеттерін талқылаудан ұстануға;

6) басшылықтың тапсырмаларын орындау барысында тек объективті және тексерілген ақпараттар ұсынуға міндетті.

 

4. Өзге де шектеулер мен тыйымсалулар:

Бөлім қызметкерлері:

1) Қазақстанхалқыныңбірлігі мен елдегіұлтаралықкелісімдінығайтуғаықпалетуге, мемлекеттікжәнебасқатілдерге, Қазақстанхалқыныңсалт-дәстүрлерінеқұрметпенқарауға;

2) адал, әділ, қарапайымболуға, жалпықабылданғанморальдық-әдептілікнормаларынсақтауға, азаматтарменжәнеәріптестеріменқарым-қатынастасыпайылық пен әдептіліктанытуға;

3) өздеріқабылдайтыншешімдердіңзаңдылығы мен әділдігінқамтамасызетуге;

4) жекежәнезаңдытұлғалардыңқұқықтары мен заңдымүдделерінқозғайтыншешімдердіқабылдаудыңашықтығынқамтамасызетуге;

5) мемлекетмүддесіненұқсанкелтіретін, мемлекеттікоргандардыңжұмысістеутиімділігінекедергіжасайтыннемесетиімділігінтөмендететініс-әрекеттергеқарсытұруға;

6) қызметтікміндеттерінтиімдіатқаруүшінөзініңкәсібидеңгейі мен біліктілігінарттыруға, ҚазақстанРеспубликасыныңзаңдарындабелгіленгеншектеулер мен тыйымдардысақтауға;

7) өзініңіс-әрекетіменжәнемінез-құлқыменқоғамтарапынанайтылатынсынғасебепкерболмауға, сынағаныүшінқудалауғажолбермеуге, орындысындыкемшіліктердіжою мен өзініңқызметінжақсартуүшінпайдалануға;

8) жекесипаттағымәселелердішешукезіндемемлекеттікоргандардың, ұйымдардың, мемлекеттікқызметшілер мен өзге де адамдардыңқызметінеықпалетуүшінөзініңқызметтікжағдайынпайдаланбауға;

9) шындыққасәйкескелмейтінмәліметтердітаратпауға;

10) мемлекеттікменшіктіңсақталуынқамтамасызетуге, өзінесеніптапсырылғанмемлекеттікменшікті, автокөлікқұралдарынқосаалғанда, ұтымды, тиімдіжәне тек қызметтікмақсаттағанапайдалануға;

11) қызметтіктәртіптібұлжытпайсақтауға, өзініңқызметтікміндеттерінадал, бейтарапжәнесапалыатқаруға, жұмысуақытынұтымдыжәнетиімдіпайдалануға;

12) мемлекеттікқызметкөрсетусапасынарттырубойыншатұрақтытүрдешараларқабылдауға, мемлекеттіккөрсетілетінқызметтердіңтұтынушысыретіндетолығыменхалықтыңсұранысынабағдарұстануға;

13) жасағаныүшінзаңнамадатәртіптік, әкімшілікнемесеқылмыстықжауаптылықкөзделгенқұқықбұзушылықтар мен терісқылықтардыжасауғажолбермеуге;

14) Мемлекеттікқызметшілердің сырт келбетіолардыңқызметтікміндеттерінорындаукезіндемемлекеттікаппараттыңбеделіннығайтуғаықпалетуге, іскерлікпен, ұстамдылықпенжәнеұқыптылықпенерекшеленетінжалпықабылданғаніскерлікталаптарынасайболуы тиіс.